Obsah

Výzvy v rámci OP ZP 2014- 2020

Typ: ostatné
Výzvy v rámci OP ZP 2014- 2020

1. výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody (OPKZP-PO1-SC121/122-2015) tu na internetovej stránke

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 

1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Dátum vyhlásenia: 03. 07. 2015

1. výzva na predkladanie ŽoNFP pdf 356 kB
Príloha 1 – Formulár ŽoNFP pdf 366 kB
Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa zip 2,25MB
Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov pdf 192 kB
Príloha 4 – Zoznam skupín oprávnených výdavkov a stanovené hodnoty benchmarkov pdf 370 kB
Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov pdf 177 kB
Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity pdf 234 kB
Príloha 7 – Zoznam oprávnených aglomerácií nad 2000 EO pdf 297 kB
Príloha 8 – Zoznam oprávnených aglomerácií do 2000 EO pdf 274 kB
Príloha 9 – Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy pdf 301 kB


Prílohy

Vytvorené: 27. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 27. 1. 2017 17:53
Autor: Správce Webu