Navigácia

Obsah

Príprava programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PH SR) je nástrojom strategického plánovania samosprávy - strategický dokument, ktorý vie určiť víziu, priority a ciele rozvoja vášho územia (obce, mesta).

Pri spracovaní PH SR Vašej samosprávy vo vzájomnej spolupráci:

 

Pripravíme PH SR pre roky 2015 - 2023 ako celok

- na princípoch partnerstva a spolupráce, urobíme potrebné aktualizácie, ročné vyhodnotenia predkladané zatupiteľstvu a pod.