Navigácia

Obsah

Podopatrenie: 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Opis typu operácie

Oprávnená bude rekonštrukcia a výstavba lesných ciest kategórií 1L a 2L,ktoré slúžia pre odvoz dreva, prístup hasičskej techniky a technologickýchvozidiel a so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity. Predovšetkýmbude podporovaná rekonštrukcia a prestavba lesných ciest z najnižšej kategóriena vyššiu (t.j. z ciest 3L na kategóriu 2L alebo 1L).

Kategórie lesných ciest

a) lesné cesty 1. triedy: odvozné cesty umožňujúce svojím priestorovýmusporiadaním a technickou vybavenosťou celoročnú prevádzku návrhovým vozidlám.Cesty sú vybavené vozovkou z rôznych stavebných materiálov a odvodňovacímizariadeniami. Minimálna šírka jazdného pruhu je 3,0 m, voľná šírka koruny cestyminimálne 4,0 m. Maximálny pozdĺžny sklon nivelety cesty je 10 %, v extrémnychhorských polohách na niektorých úsekoch najviac 12 %;

b) lesné cesty 2. triedy: odvozné cesty umožňujúce svojím priestorovýmusporiadaním a nevyhnutnou technickou vybavenosťou aspoň sezónnu prevádzkunávrhovým vozidlám. Povrch cesty sa odporúča podľa únosnosti podložných zemínvybaviť prevádzkovým spevnením alebo jednoduchou vozovkou s prašným povrchom aodvodňovacími zariadeniami. Na únosných podložiach môžu byť cesty aj bezprevádzkového spevnenia. Minimálna šírka jazdného pruhu je 3,0 m, voľná šírka cestyminimálne 4,0 m. Maximálny pozdĺžny sklon nivelety cesty závisí od morfológieterénu, od druhu podložných zemín, ich únosnosti a druhu spevnenia povrchu,nemá však presiahnuť hodnotu 12 %;

c) lesné cesty 3. triedy: trvalé približovacie cesty a zvážnice, ktoréslúžia na vývoz a približovanie dreva z porastov. Sú zjazdné pre traktory,špeciálne vývozné a približovacie prostriedky a pod. V priaznivých podmienkachje možný aj odvoz dreva. Pozdĺžny sklon sa pri tejto kategórii pohybuje aj nad12%. Obmedzujúcim faktorom je únosnosť podložných zemín a ich náchylnosť naeróziu. Povrch môže byť vybavený prevádzkovým spevnením, čiastočnýmprevádzkovým spevnením alebo je bez spevnenia. Technická vybavenosť neexistuje,alebo je obmedzená len na čiastočné spevnenie povrchu, zlepšenie nosnostipodložia a na nevyhnutné odvodnenie.

 


Podopatrenie: 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesochspôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickýmiudalosťami

Opis typu operácie
Činnosť 1 na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch:

Činnosť 2 na zlepšenie ochrannej protipožiarnejinfraštruktúry:

Činnosť 3 na zlepšenie zdravotného stavu lesov:
Prijímatelia

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 


Podopatrenie: 8.4 Podpora na obnovu lesovpoškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickýmiudalosťami

Opis typu operácie

V rámci daného podopatrenia budú aktivity zamerané na:

Prijímatelia

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 


Podopatrenie: 8.5 Podpora na investície do zlepšeniaodolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

 

Opis typu operácie
Činnosť 1:

Umelá obnova a výchovaochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov.

Činnosť 2:

Budovanie a obnovaobčianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a turistickéchodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie,mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše,vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrábiodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesnébiotopy).

Činnosť 3:

Zlepšenie hniezdnychpríležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesnýchekosystémov, a to hlavne:

Činnosť 4:

Vypracovanie plánovlesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov,lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov,ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou jeprodukcia dreva). Program starostlivosti o les (lesný hospodársky plán) jevyhotovený pre lesný celok podľa platnej legislatívy (zákon NR SR č. 326/2005Z. z. o lesoch). V zmysle § 40, odst.2 uvedeného zákona sú jeho súčasťami najmävšeobecná časť, opis porastu, program starostlivosti hospodárskych opatrení,plochová tabuľka, prehľadové tabuľky a obrysová a porastová mapa. Súčasťouprogramu starostlivosti o les môže byť v zmysle § 40, odst. 3 aj ťažbová mapa,evidenčná časť programu starostlivosti, prieskum a plán lesnej dopravnej siete,prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch, plán lesníckotechnickýchmeliorácií, ekonomický prieskum vrátane vyčíslenia dosahov osobitného režimuhospodárenia a ocenenie lesného majetku, ktoré môže podľa požiadaviek zahŕňaťurčenie všeobecnej a spoločenskej hodnoty vrátane hodnoty efektovmimo produkčných funkcií lesa.

Prijímatelia

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

V prípade vypracovania plánov lesného hospodárstva len MPRV SR alebo ňoupoverená inštitúcia zabezpečením vypracovania programov starostlivosti o les(lesných hospodárskych plánov), ktorou môžu byť LESY SR, š.p. alebo NLC voZvolene.

 


Podopatrenie: 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií aspracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Opis typu operácie

V rámci danej operácie budú podporované nasledovné aktivity:


Prijímatelia

Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčaniaKomisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

Fyzické a právnické osoby (malé a strednépodniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) poskytujúce služby v lesníctveza predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v bode 1).

V prípade vypracovania plánovlesného hospodárstva len MPRV SR alebo ňou poverená inštitúciazabezpečením vypracovania programov starostlivosti o les (lesných hospodárskychplánov), ktorou môžu byť LESY SR, š.p. alebo NLC vo Zvolene.