Navigácia

Obsah

Možnosti financovania pre obce z Programu rozvoja vidieka:

Programrozvoja vidieka – pre obce do 1000 obyvateľov

 

Opatrenie č. 7: Základné služby a obnovadedín vo vidieckych oblastiach

 


Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľnýchzdrojov a úspor energie

Oprávnení príjemca pomoci

Výška miera podpory

100% s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platbydo výšky 50% oprávnených nákladov

 


Budovanie širokopásmového internetu

Vytvorenie prístupu k širokopásmovému internetu prostredníctvom budovania prístupových sietí, vrátane zriadenia verejne prístupného miesta.

 

Oprávnené sú činnosti, ktoré sa týkajú investícií do infraštruktúry širokopásmového internetu,  napr.:

Oprávnení príjemca pomoci
Výška a miera podpory

100% s maximálnym limitom 300 000€, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50% oprávnených nákladov

 


Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Oprávnení príjemca pomoci

Výška a miera podpory

100%s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platbydo výšky 50% oprávnených nákladov

 


Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Oprávnení príjemca pomoci

Výška a miera podpory

100% s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50% oprávnených nákladov