Obsah

Programovacie obdobie 2014 -2020

V roku 2014 sa formálne začalo nové programové obdobie pre fondy EÚ. Na základe prebiehajúcich rokovaní o nastavení Partnerskej dohody – hlavného dokumentu určujúceho pravidlá a priority pre fondy a jednotlivých operačných programov -Vláda Slovenskej republiky schválila Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu, priority a podmienky na využívanie fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia.

Prioritné oblasti nového programového obdobia:

  • Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
  • Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
  • Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
  • Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov
  • Moderná a profesionálna verejná správa

 

V rámci Programovacieho obdobia 2014 – 2020 budeme pracovať s Operačnými programami:

1.) Programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

2.) Programy cieľa Európska územná spolupráca

Zdroje financovania pre nové programové obdobie:

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Európsky sociálny fond (ESF)
Kohézny fond (KF)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a rybného hospodárstva (EPFaRV)
Európsky fond námorného a rybného hospodárstva (EFNRH)

Viac informácií o Programovacom období 2014 – 2020 môžete nájsť na internetovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.