Obsah

ROK 2020

Výber z verejných obstarávaní koordinovaných našou spoločnosťou:

Mesto Handlová

Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Odvoz dreva na ES Diviaky a odberateľom – 2020 - 2021

Obec Vinica

Strojno-technologické vybavenie kompostárne v obci Vinica

PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo

Nákup teleskopického manipulátora

JASE, spol. s r.o.

Nákup - Samochodná vyvážacia súprava

KALAMAR, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly

EnergoAgro, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly

Agro-družstvo Klokoč

Modulárne zariadenie na porážanie hydiny

AGRO CS Slovakia, a.s.

Rozšírenie spevnených plôch a vybudovanie spojovacej komunikácie v areáli spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s.

Mesto Hnúšťa

Obnova kultúrnej pamiatky – Petrivaldského vila

Obec Vinica

KOMPOSTÁREŇ  V  OBCI  VINICA

AGRO CS Slovakia, a.s.

Rekonštrukcia kaštieľa Veľké Dravce – I. etapa

Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o.

Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň 2021 - 2022

Stredná odborná škola technická

Obstaranie technológie pre Odbor 36 Stavebníctvo

Mesto Krupina

Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina

Obec Slatinské Lazy

Kultúrny dom a Obecný úrad Slatinské Lazy novostavba

mnohé zákazky podľa §117, verejné obchodné súťaže, ponuky pre uchádzačov, ...

 

Výber z projektov koordinovaných našou spoločnosťou:

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Protipožiarna nádrž - Skalka

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov v Urbárskom pozemkovom spoločenstve Hybe 2020 - 2023

Agro-družstvo Klokoč

MAS Naša Lieska,  Modulárne zariadenie na porážanie hydiny a králikov

Stredná odborná škola technická(Lučenec)

 Vytvorenie podmienok pre vznik RCOVaP v stavebníctve a elektrotechnike so zameraním na využitie novodobých materiálov a technológií v praxi – posilnenie praktického vzdelávania a rozvoj zručností inovatívnou formou

Aronia Agro s.r.o.

MAS Žiarska kotlina

 Investície do špeciálnej RV – Arónia Agro

Obec Dobrá Niva

MAS Dobronivská

 Obnova chodníka na ulici 8. marca

KALIRA s.r.o.

MAS Podpoľanie

Inovácia procesu merania v spoločnosti KALIBRA s.r.o.

MAS Podpoľanie

MAS Podpoľanie

 – projekty pre opatrenie 7.4 pre obce – Detva, Dúbravy, Hrochoť, Korytárky, Kriváň, Látky, Podkriváň, Slatinské Lazy, Vígľaš

 

Žiadosti v rôznych oblastiach Environmentálneho fondu:

Obec Jalšovík

Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu

Obec Látky

Látky – Kanalizácia a ČOV

Mesto Nová Baňa

Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka

Rozšírenie verejnej kanalizácie – ul. Mariánska a časť ul. Banícka

Obec Kriváň

Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie pre bytové domy Kriváň, zmena 2

Obec Stožok

Technická infraštruktúra pre triedený zber - obec Stožok

Obec Medzibrod

Technická infraštruktúra pre triedený zber - obec Medzibrod

Obec Horná Lehota

Technická infraštruktúra pre BRO – obec Horná Lehota

Obec Podkriváň

Technická infraštruktúra pre BRO – obec Podkriváň

Obec Dobrá Niva

Dobrá Niva ČOV a kanalizácia I.etapa, Dobrá Niva ČOV a kanalizácia II.etapa a III.etapa

Obec Gerlachov

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ v Gerlachove

Obec Veľké Zlievce

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy - Veľké Zlievce

Obec Hrnčiarske Zalužany

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OU v obci Hrnčiarke Zalužany

Obec Hontianske Nemce

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hontianske Nemce

 

Žiadosti v rámci prevencie kriminality, v oblasti športu, dotácie na rozvoj sociálnych služieb, Program obnovy dediny, ...