Obsah

Komplexné služby verejného obstarávania

1.) pre obstarávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov podľa § 8

V rámci procesu verejného obstarávania sa špecializujeme nielen na jednotlivé úkony, ale na celý proces verejného obstarávania, od vzniku požiadavky, po podpis zmluvy, resp. jeho kontrolu príslušným riadiacim orgánom. S Vašou spoluprácou proces nastavíme tak, aby ste si skutočne vybrali čo potrebujete. 
Verejné obstarávanie vykonávame od roku 2009, skúsenosti máme z rôznych oblastí, poľnohospodárstvo, lesníctvo, cestovný ruch, priemysel, vzdelávanie, obecná a mestská infraštruktúra, služby a mnohé iné.
Verejné obstarávanie vykonávame pre súkromný sektor, verejnú správu, tretí sektor.

Ponúkame Vám komplex služieb:
 • Príprava a vykonanie prieskumu trhu
 • Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
 • Výber vhodného postupu verejného obstarávania
 • Pomoc pri správnej špecifikácii predmetu verejného obstarávania
 • Stanovenie podmienok účasti
 • Výber kritérií hodnotenia
 • Príprava súťažných podkladov
 • Evidencia uchádzačov, záujemcov
 • Administrácia odosielania súťažných podkladov
 • Spracovanie jednotlivých zápisníc zo zasadnutí komisií
 • Spracovanie elektronickej aukcie pri obstarávaní tovarov cez certifikovaný aukčný dom
 • Administrovanie celého procesu cez portálu Úradu pre verejné obstarávanie a Publikačný úrad Európskej únie
 • Podpora a koordinácia celého procesu až po podpis zmluvy s víťazným uchádzačom


Spracovanie a koordinovanie obstarania bežne dostupných tovarov, služieb, stavebných prác cez Elektronický kontraktačný systém.

Spracovanie zákaziek podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou, štvrťročné zverejňovanie správ o zákazkách podľa § 117 ods. 2 do Vášho profilu na www.uvo.gov.sk.


2.) pre záujemcov, uchádzačov, kohokoľvek, kto potrebuje pripraviť cenovú ponuku

Pomôžeme Vám spracovať cenovú ponuku a celú dokumentáciu, ktorú ako uchádzač musíte predkladať v súlade s vyhlásenou výzvou, súťažnými podkladmi. Naše skúsenosti zo strany jednotlivých obstarávateľov a aj zo strany uchádzačov Vám prinesú požadovaný efekt kvalitného spracovania Vašej cenovej ponuky.

Ponúkame Vám komplex služieb:
 • Zápis do zoznamu podnikateľov so spracovaním žiadosti
 • Vypracovanie ponuky
 • Kontrola ponuky
 • Poradenstvo pri spracovávaní podkladov


3.) spracovanie smerníc, všeobecne záväzných nariadení

Na základe doterajších skúseností pomáhame spracovať interné smernice, všeobecne záväzné nariadenia, podklady do zastupiteľstiev v oblasti zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.