Obsah

Poskytované služby


Podstatnú časť poskytovaných služieb tvorí vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre všetky skupiny oprávnených žiadateľov v rámci aktuálnych operačných programov, komunitárnych programov a grantových schém financovaných z fondov EÚ a národných zdrojov.

Základom pre efektívne využitie grantov, dotácií, nenávratných finančných príspevkov je kvalitná žiadosť - projekt. Jej zostavenie si vyžaduje  prehľad v množstve informácií z tejto oblasti, dostatočné skúsenosti, dostatočný časový priestor, kvalifikovaných kolegov.


V rámci našich služieb ponúkame spoluprácu na viacerých úrovniach:

Externý projektový manažment

Ďalším dôležitým krokom je kvalitná a bezproblémová implementácia Vašej žiadosti - projektu. Základom je sledovanie oprávnenosti výdavkov, striktné dodržiavanie podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP, orientácia v množstve príručiek a usmernení, postupovanie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, nariadeniami Európskej únie.

Radi využijeme naše dlhoročné skúsenosti s riadením projektov a pomôžeme Vám s administratívou a realizáciou Vášho schváleného projektu vo všetkých jeho fázach:

1.) pred podpisom zmluvy o NFP

  • pomôžeme Vám zabezpečiť podklady a dokumenty predkladané poskytovateľovi NFP za účelom prípravy zmluvy o NFP, kontrola dokumentácie z verejného obstarávania pred jej predložením poskytovateľovi NFP na kontrolu, komunikácia s projektovými, finančnými manažérmi poskytovateľa NFP, dodávateľmi služieb, tovarov a stavebných prác v projekte.

2.) samotná realizácia projektu

  • finančné riadenie, monitorovanie projektu v súlade s časovým harmonogramom, príprava žiadostí o zmenu projektu, zabezpečenie informovanosti a publicity, komunikácia s projektovými, finančnými manažérmi poskytovateľa NFP, asistencia pri kontrolách na mieste, dohľad nad dodržiavaním zmlúv s dodávateľmi. Sledovanie zmien počas implementácie.

3.) po realizácii projektu

  • spracovanie následných monitorovacích správ po dobu, ktorú stanoví poskytovateľ NFP po ukončení projektu, asistencia pri kontrolách, auditoch vykonávaných oprávnenými orgánmi SR a EÚ.