Obsah

Poskytované služby


Podstatnú časť poskytovaných služieb tvorí vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre všetky skupiny oprávnených žiadateľov v rámci aktuálnych operačných programov, komunitárnych programov a grantových schém financovaných z fondov EÚ a národných zdrojov.

Základom pre efektívne využitie grantov, dotácií, nenávratných finančných príspevkov je kvalitná žiadosť - projekt. Jej zostavenie si vyžaduje  prehľad v množstve informácií z tejto oblasti, dostatočné skúsenosti, dostatočný časový priestor, kvalifikovaných kolegov.


V rámci našich služieb ponúkame spoluprácu na viacerých úrovniach:

Príprava žiadostí o granty

1.) Fáza pred prípravou projektu

informácia/odborná konzultácia

 • informačné stretnutie, spoznáme Váš zámer a očakávania.
 • získate prvú a v tejto fáze bezplatnú informáciu kde, za akých podmienok je možné získať finančný príspevok,
 • aké sú oprávnené a neoprávnené náklady projektu,
 • vypracujeme Vám časový harmonogram, zoznam povinných príloh žiadosti.

zásielka

 • info servis o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov (denný monitoring aktuálnych informácií),
 • e - poradňa o Vašom projektovom zámere,
 • zaslanie požadovaných formulárov žiadostí, príručiek, povinných príloh elektronickou poštou, ktoré budú v súlade s Vašim zámerom.

2.) Fáza prípravy a vypracovania projektov

 • spracovanie Vášho zámeru do podoby žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tak aby spĺňala všetky podmienky a kritériá výzvy
 • resp. programu, z ktorého chce byť projekt finančne podporený,
 • spracovanie rozpočtu projektu,
 • spracovanie povinných príloh ako sú štúdie, analýzy, projekty realizovateľnosti, podnikateľské a finančné plány,
 • kontrola a kompletizácia povinných príloh a súvisiacich povinných dokumentov,
 • kontrola formálnej správnosti pre podaním žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok),
 • komunikácia s príslušnou implementačnou agentúrou, resp. riadiacim orgánom,
 • asistencia pri doplňovaní dodatočných informácií a dokumentov,
 • návrh a zapracovanie potrebných zmien v predloženej žiadosti.