Obsah

Poskytované služby


Podstatnú časť poskytovaných služieb tvorí vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre všetky skupiny oprávnených žiadateľov v rámci aktuálnych operačných programov, komunitárnych programov a grantových schém financovaných z fondov EÚ a národných zdrojov.

Základom pre efektívne využitie grantov, dotácií, nenávratných finančných príspevkov je kvalitná žiadosť - projekt. Jej zostavenie si vyžaduje  prehľad v množstve informácií z tejto oblasti, dostatočné skúsenosti, dostatočný časový priestor, kvalifikovaných kolegov.


V rámci našich služieb ponúkame spoluprácu na viacerých úrovniach:

Príprava programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PH SR) je nástrojom strategického plánovania samosprávy - strategický dokument, ktorý vie určiť víziu, priority a ciele rozvoja vášho územia (obce, mesta).

Pri spracovaní PH SR Vašej samosprávy vo vzájomnej spolupráci:

  • zmapujeme potenciál Vášho územia,
  • identifikujeme silné a slabé stránky územia,
  • identifikujeme kľúčových aktérov územia
  • pomôžeme vytvoriť funkčné partnerstvá, prácu s verejnosťou, záujmovými skupinami,
  • budeme koordinovať prácu pracovných skupín a spracovanie výstupov,
  • zadefinujeme rozvojové ciele, kroky na ich dosiahnutie,
  • vytvoríme akčný plán,
  • zadefinujeme potenciálne zdroje financovania Vašich zámerov,

 

Pripravíme PH SR pre roky 2015 - 2023 ako celok

- na princípoch partnerstva a spolupráce, urobíme potrebné aktualizácie, ročné vyhodnotenia predkladané zatupiteľstvu a pod.