Obsah

Program rozvoja vidieka

V rámci nového Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 budú podporované poľnohospodárske subjekty, spracovatelia, mladí a malí farmári, lesnícke subjekty, obce do 1 000 obyvateľov, štát (pozemkové úpravy, hydromeliorácie), vzdelávanie týchto subjektov a poradenské činnosti. V jednotlivých záložkách sú uvedené základné informácie a možnosti pre jednotlivé skupiny žiadateľov.
Podrobnejšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke tu.

 

Aktuality - zverejnené výzvy - http://www.apa.sk/

Podopatrenie: 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Opis typu operácie

Oprávnená bude rekonštrukcia a výstavba lesných ciest kategórií 1L a 2L,ktoré slúžia pre odvoz dreva, prístup hasičskej techniky a technologickýchvozidiel a so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity. Predovšetkýmbude podporovaná rekonštrukcia a prestavba lesných ciest z najnižšej kategóriena vyššiu (t.j. z ciest 3L na kategóriu 2L alebo 1L).

Kategórie lesných ciest

a) lesné cesty 1. triedy: odvozné cesty umožňujúce svojím priestorovýmusporiadaním a technickou vybavenosťou celoročnú prevádzku návrhovým vozidlám.Cesty sú vybavené vozovkou z rôznych stavebných materiálov a odvodňovacímizariadeniami. Minimálna šírka jazdného pruhu je 3,0 m, voľná šírka koruny cestyminimálne 4,0 m. Maximálny pozdĺžny sklon nivelety cesty je 10 %, v extrémnychhorských polohách na niektorých úsekoch najviac 12 %;

b) lesné cesty 2. triedy: odvozné cesty umožňujúce svojím priestorovýmusporiadaním a nevyhnutnou technickou vybavenosťou aspoň sezónnu prevádzkunávrhovým vozidlám. Povrch cesty sa odporúča podľa únosnosti podložných zemínvybaviť prevádzkovým spevnením alebo jednoduchou vozovkou s prašným povrchom aodvodňovacími zariadeniami. Na únosných podložiach môžu byť cesty aj bezprevádzkového spevnenia. Minimálna šírka jazdného pruhu je 3,0 m, voľná šírka cestyminimálne 4,0 m. Maximálny pozdĺžny sklon nivelety cesty závisí od morfológieterénu, od druhu podložných zemín, ich únosnosti a druhu spevnenia povrchu,nemá však presiahnuť hodnotu 12 %;

c) lesné cesty 3. triedy: trvalé približovacie cesty a zvážnice, ktoréslúžia na vývoz a približovanie dreva z porastov. Sú zjazdné pre traktory,špeciálne vývozné a približovacie prostriedky a pod. V priaznivých podmienkachje možný aj odvoz dreva. Pozdĺžny sklon sa pri tejto kategórii pohybuje aj nad12%. Obmedzujúcim faktorom je únosnosť podložných zemín a ich náchylnosť naeróziu. Povrch môže byť vybavený prevádzkovým spevnením, čiastočnýmprevádzkovým spevnením alebo je bez spevnenia. Technická vybavenosť neexistuje,alebo je obmedzená len na čiastočné spevnenie povrchu, zlepšenie nosnostipodložia a na nevyhnutné odvodnenie.

 


Podopatrenie: 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesochspôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickýmiudalosťami

Opis typu operácie
Činnosť 1 na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch:
 • zahrádzanie bystrín v lesochpodľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malévodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účelyochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody naúčely ochrany pred požiarmi;
 • budovanie a rekonštrukcia technickýchdiel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov apre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č.326/2005 Z. z.;
 • budovanie jednoduchých objektovprotipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok(zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorýchbudovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.

Činnosť 2 na zlepšenie ochrannej protipožiarnejinfraštruktúry:
 • výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup[i] k vybudovanýmobjektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životnéhoprostredia a ochrany prírody;
 • realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému vlesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti;
 • výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží asúvisiacich prostriedkov komunikácie.

Činnosť 3 na zlepšenie zdravotného stavu lesov:
 • realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickýmškodcom formou kladenia a asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónovýchlapačov a aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch (aplikáciechemických prípravkov je oprávnená len v prípade, že na realizáciu danéhoopatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie jeúčinná).
Prijímatelia

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadkupovažovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesohospodársky podnik Ulič,š.p.);
 • pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných vodných tokochiba správcovia drobných vodných tokov resp. právnických osôb majúcich k správedrobných vodných tokov (DVT) právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveňobhospodarovateľmi lesa.

 


Podopatrenie: 8.4 Podpora na obnovu lesovpoškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickýmiudalosťami

Opis typu operácie

V rámci daného podopatrenia budú aktivity zamerané na:

 • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesnýchporastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výraznedestabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickýmiudalosťami;
 • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy,premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických aabiotických škodlivých činiteľov;
 • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištnenevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov(destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami) na lesyzmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.
Prijímatelia

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetokmožno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ideo jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu (LESY SR, š.p.;Štátne lesy TANAP-u; Lesohospodársky podnik Ulič, š.p.).

 


Podopatrenie: 8.5 Podpora na investície do zlepšeniaodolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

 

Opis typu operácie
Činnosť 1:

Umelá obnova a výchovaochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov.

Činnosť 2:

Budovanie a obnovaobčianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a turistickéchodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie,mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše,vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrábiodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesnébiotopy).

Činnosť 3:

Zlepšenie hniezdnychpríležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesnýchekosystémov, a to hlavne:

 • výrobou a inštaláciou hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče (predovšetkýmpôtik kapcavý, sova obyčajná, sova dlhochvostá) a hmyzožravé spevavce;
 • výrobou a inštaláciou iných prvkov infraštruktúry biodiverzity pre ochranu,resp. podporu chránených druhov živočíchov.
Činnosť 4:

Vypracovanie plánovlesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov,lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov,ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou jeprodukcia dreva). Program starostlivosti o les (lesný hospodársky plán) jevyhotovený pre lesný celok podľa platnej legislatívy (zákon NR SR č. 326/2005Z. z. o lesoch). V zmysle § 40, odst.2 uvedeného zákona sú jeho súčasťami najmävšeobecná časť, opis porastu, program starostlivosti hospodárskych opatrení,plochová tabuľka, prehľadové tabuľky a obrysová a porastová mapa. Súčasťouprogramu starostlivosti o les môže byť v zmysle § 40, odst. 3 aj ťažbová mapa,evidenčná časť programu starostlivosti, prieskum a plán lesnej dopravnej siete,prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch, plán lesníckotechnickýchmeliorácií, ekonomický prieskum vrátane vyčíslenia dosahov osobitného režimuhospodárenia a ocenenie lesného majetku, ktoré môže podľa požiadaviek zahŕňaťurčenie všeobecnej a spoločenskej hodnoty vrátane hodnoty efektovmimo produkčných funkcií lesa.

Prijímatelia

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetokmožno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ideo jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu (LESY SR, š.p.;Štátne lesy TANAP-u; Lesohospodársky podnik Ulič, š.p.).
 • Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanovlen so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia.

V prípade vypracovania plánov lesného hospodárstva len MPRV SR alebo ňoupoverená inštitúcia zabezpečením vypracovania programov starostlivosti o les(lesných hospodárskych plánov), ktorou môžu byť LESY SR, š.p. alebo NLC voZvolene.

 


Podopatrenie: 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií aspracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Opis typu operácie

V rámci danej operácie budú podporované nasledovné aktivity:

 • zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupovobhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenialesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovnimajiteľa resp. obhospodarovateľa lesa;
 • spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanúhodnotu a tiež ich uvádzanie na trh;
 • vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľnéobhospodarovanie hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typprodukčný (primárnou funkciou je produkcia dreva). Program starostlivosti o les(lesný hospodársky plán) je vyhotovený pre lesný celok podľa platnejlegislatívy (zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch). V zmysle § 40, odst.2uvedeného zákona sú jeho súčasťami najmä všeobecná časť, opis porastu, programstarostlivosti hospodárskych opatrení, plochová tabuľka, prehľadové tabuľky aobrysová a porastová mapa. Súčasťou programu starostlivosti o les môže byť vzmysle § 40, odst. 3 aj ťažbová mapa, evidenčná časť programu starostlivosti,prieskum a plán lesnej dopravnej siete, prieskum a plán zahrádzania bystrín vlesoch, plán lesníckotechnických meliorácií, ekonomický prieskum vrátanevyčíslenia dosahov osobitného režimu hospodárenia a ocenenie lesného majetku,ktoré môže podľa požiadaviek zahŕňať určenie všeobecnej a spoločenskej hodnotyvrátane hodnoty efektov mimo produkčných funkcií lesa.

Prijímatelia

Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčaniaKomisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možnopodľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanies ním.

Fyzické a právnické osoby (malé a strednépodniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) poskytujúce služby v lesníctveza predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v bode 1).

V prípade vypracovania plánovlesného hospodárstva len MPRV SR alebo ňou poverená inštitúciazabezpečením vypracovania programov starostlivosti o les (lesných hospodárskychplánov), ktorou môžu byť LESY SR, š.p. alebo NLC vo Zvolene.