Obsah

Program rozvoja vidieka

V rámci nového Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 budú podporované poľnohospodárske subjekty, spracovatelia, mladí a malí farmári, lesnícke subjekty, obce do 1 000 obyvateľov, štát (pozemkové úpravy, hydromeliorácie), vzdelávanie týchto subjektov a poradenské činnosti. V jednotlivých záložkách sú uvedené základné informácie a možnosti pre jednotlivé skupiny žiadateľov.
Podrobnejšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke tu.

 

Aktuality - zverejnené výzvy - http://www.apa.sk/

Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investíciena spracovanie/ uvádzanie na trh a / alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 

Opis typu operácie

Oprávnené sú investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskycha potravinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I ZFEÚ alebo výroby,spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja potravinárskychvýrobkov, pričom výstupom výrobného procesu môže byť aj výrobok, na ktorý sa príloha I ZFEÚ nevzťahuje a na investície, ktoré zároveň prispievajú k úsporámspotreby energie. Investícia sa týka výlučne vlastnej činnosti podniku.


Rozsah činností

  1. výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);
  2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013);
  3. stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;
  4. nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh
  5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe;
  6. stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd;
  7. investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov
  8. investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;
  9. investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia).