Obsah

Program rozvoja vidieka

V rámci nového Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 budú podporované poľnohospodárske subjekty, spracovatelia, mladí a malí farmári, lesnícke subjekty, obce do 1 000 obyvateľov, štát (pozemkové úpravy, hydromeliorácie), vzdelávanie týchto subjektov a poradenské činnosti. V jednotlivých záložkách sú uvedené základné informácie a možnosti pre jednotlivé skupiny žiadateľov.
Podrobnejšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke tu.

 

Aktuality - zverejnené výzvy - http://www.apa.sk/

Možnosti financovania pre obce z Programu rozvoja vidieka:

Programrozvoja vidieka – pre obce do 1000 obyvateľov

 

Opatrenie č. 7: Základné služby a obnovadedín vo vidieckych oblastiach

 


Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľnýchzdrojov a úspor energie
 • výstavba,rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarneodpadových vôd;
 • výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií,lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok,výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanieexistujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnychkomunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, žeprispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiťprepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budúprispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovnéhoruchu a pod.);
 • zlepšenievzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod

Oprávnení príjemca pomoci
 • obce vovidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 • priinvestíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtomobyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácienad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje do chránenýchvodohospodárskych oblastí;
 • združeniaobcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000vrátane).

Výška miera podpory

100% s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platbydo výšky 50% oprávnených nákladov

 


Budovanie širokopásmového internetu

Vytvorenie prístupu k širokopásmovému internetu prostredníctvom budovania prístupových sietí, vrátane zriadenia verejne prístupného miesta.

 

Oprávnené sú činnosti, ktoré sa týkajú investícií do infraštruktúry širokopásmového internetu,  napr.:
 • vytvorenie a zabezpečenie prístupuk širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu (backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné, bezdrôtové alebo satelitné technológie alebo kombinácie týchto technológií);
 • budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske siete, ako je kladenie káblových rozvodova zapájanie iných sieťových prvkov, ako sú napr. neaktivované optickévlákna atď.) v súčinnosti s ostatnými infraštruktúrami (energetické,dopravné, vodné, kanalizačné siete atď.).

Oprávnení príjemca pomoci
 • Obce vo vidieckych oblastiach do 500obyvateľov (vrátane), ktoré sú definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou (tvorené z obcí do 500 obyvateľov), ktoré sú definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom
Výška a miera podpory

100% s maximálnym limitom 300 000€, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50% oprávnených nákladov

 


Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov,investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
 • zriadenie nových, prístavba, prestavba,rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;
 • investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
 • investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);
 • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci prepodnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
 • investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb.

Oprávnení príjemca pomoci
 • obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľovdo 1 000 (vrátane);
 • združenia obcí s právnou subjektivitou (spriemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane)

Výška a miera podpory

100%s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platbydo výšky 50% oprávnených nákladov

 


Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 • investície, ktoré súvisia s vytvorením,udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov,bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické,prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
 • investície do rekreačnej infraštruktúry,turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách naverejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov,informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
 • budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov,cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle apod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod

Oprávnení príjemca pomoci
 • obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 • združenia obcí s právnou subjektivitou (spriemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane)

Výška a miera podpory

100% s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50% oprávnených nákladov