Obsah

ROK 2011


AGRODRUŽSTVO Príbelce, Agroturistické zariadenie „Vínny domv Príbelciach“, 3.1Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

BARANČIA, s.r.o., Agroturistický areál Selce, Fuggerov dvor – rozšírenie existujúceho zariadenia, 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskymčinnostiam

HOLES, s.r.o., Zavedenie alternatívnych zdrojovpríjmov v spoločnosti HOLES, 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskymčinnostiam

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, Modernizácia a stavebné úpravyobjektov areálu vínnej pivnice na agroturistické centrum Hronský Beňadik, časťPsiare, 3.1Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

Prioritnáos 2 – Energetika, 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestáa obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky – schválené 28 obcí

MAS Požitavie –Širočina, Agroturistickézariadenie –  RD Tekovské Nemce  I. etapa, RD Tekovské Nemce  II. etapa 3.1Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym  činnostiam

PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo, Vytvorenie pridanej hodnotyekologickej výrobe – PRI TROCH KAMEŇOCH, 1.1 Modernizácia fariem

Terézia Bucová, Modernizácia strojového parku – TeréziaBucová – SHR, 1.1Modernizácia fariem

Ľubomír Knap, Zriadenie spracovateľského miesta – Ľubomír Knap, 1.1 Modernizácia fariem

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, Vybudovanie spracovateľského miesta –RD Tekovské Nemce, 1.1Modernizácia fariem

M – NOVOMAX – D s.r.o., Investícia do rozšírenia sortimentu o nové produkty -M - NOVOMAX - D s.r.o., 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktova produktov lesného hospodárstva

Obec Hruštín, Zberný dvor Hruštín, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo

Obec Nadlice, Zberný dvor Nadlice, Prioritnáos 4 - Odpadové hospodárstvo

Obec Turčianska Štiavnička,Protipovodňové opatrenia obce Turčianska Štiavnička, Prioritná os 2 - Ochrana predpovodňami

Obec Rabčice, Tok Bystrá -Protipovodňová ochrana obce Rabčice, Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami

ObecBadín, Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v obci Badín, Ministerstvo vnútraSR